تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

144 هرتز

144 هرتز نرخ بروزرسانی متداول مانیتور های گیمینگ است.